YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI LİSTESİ
1. Farmasötik Teknoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
2. Kozmetoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

3. Biyofarmasötik ve Farmakokinetik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

4. Farmasötik Biyoteknoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

5. Radyofarmasi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı

DOKTORA PROGRAMLARI LİSTESİ
1. Farmasötik Teknoloji Doktora Programı

 

Farmasötik Teknoloji Doktora Programı
KAZANILAN ÜNVAN: Doktor Eczacı
PROGRAMIN AMACI: Farmasötik teknoloji ilaç şekli üretimiyle, bu üretimde kalite güvencesini temin eden her türlü aşama ve girdinin denetlenmesi ve problemlerinin belirlenip, çözümlenmesi, üretilmiş olan ilaç şekillerinin, biyoyararlılığı ve stabilitesi ile özel etkin madde salım sistemleriyle, ilaç hedefleme ve ilaç şekillerinin özelliklerinin sürdürülebilirliğini sağlama, yeni ilaç taşıyıcı sistemlerin geliştirilmesi ile ilgilenmektedir. Anabilim Dalımızda sürdürülmekte olan bu doktora eğitiminin amacı, yukarıda bahsedilen konularda bilimsel personel yetiştirmektir.
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
1.Bilgi: İlaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi,ilaç üretimi ve kontrolünde kullanılan girdiler (etkin maddeler ve farmasötik eksipiyanlar, ilaç taşıyıcı sistemler), biyofarmasötik-farmakokinetik, biyoyararlılık ve biyoeşdeğerlik, kozmetoloji, denetimli ve kontrollü salım yapan sistemler, farmasötik biyoteknoloji, ilaç ve etkin madde stabilitesi, ilaç ruhsatlandırılması, validasyon konularında bilgi vermek.
2.Beceri: İlaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi, ilaç üretimi ve kontrolünde kullanılan girdiler (etkin ve farmasötik eksipiyanlar, ilaç taşıyıcı sistemler), biyofarmasötik-farmakokinetik, biyoyararlılık ve biyoeşdeğerlik, kozmetoloji, denetimli ve kontrollü salım yapan sistemler, farmasötik biyoteknoloji, ilaç ve etkin madde stabilitesi, ilaç ve kozmetik formülasyon bilgileri, yeni ilaç salım sistemleri, polimer bilgisi, ilaç ruhsatlandırılması, validasyon konularında teorik ve pratik beceri kazandırmak.
3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini
PROGRAMA BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
 1. Farmasötik Teknoloji yüksek lisans programlarının birinde lisansüstü eğitim yapmış olmak.
 2. Konusunda Sağlık Bilimleri Enstitüsünün öngördüğü yeterliliğe sahip olmak
 3. Programın gereklerini takip edecek derecede lisan bilmek.
 4. Pratik deney tasarım ve uygulama düzenine yatkınlık
 5. İlaç şekli üretimi konularında işlem bilgisi geliştirilmesine yatkınlığı olması
 6. İyi düzeyde matematik ve istatistik bilgisine sahip olmak.
 7. Farmasötik teknoloji konularında yapılmış belli sayıda bilimsel araştırma çalışmasına sahip olmak.
İSTİHDAM  ALANLARI:
1.İlaç Endüstrisindea. Üretim

b. Kalite kontrol

c. Kalite güvencesi

d. Satış pazarlama bölümü

e. Medikal bölüm

f. AR-GE bölümü

g. İlaç ruhsatlandırma departmanı

e. Klinik araştırmalar bölümü

g. İlaç danışmanlık ve ruhsatlandırma kuruluşları-CRO

2.Üniversitelerde akademik personel, Sağlık Bakanlığı, ilaç kontrol laboratuvarları ve farmasötik teknoloji ile ilgili diğer istihdam alanları.
Farmasötik Teknoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
KAZANILAN ÜNVAN: Uzman Eczacı
PROGRAMIN AMACI: Farmasötik teknoloji içerik olarak; ilaç şekli üretimi, kalite güvencesi, üretimdeki girdilerin ve işlemin denetlenmesi, üretilmiş ilaç şeklinin biyoyararlığının sürdürülmesi, stabilitesi ve modifiye salım sistemleriyle ve ilaç hedefleme amacıyla, kullanılan yardımcı maddelerin qualifikasyonu ile ilgilenmektedir. Programın amacı yukarıda bahsedilen konularda uzman personel yetiştirmektir.
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
1.Bilgi: İlaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi, ilaç üretim ve kontrolünde kullanılan girdiler, biyofarmasötik-farmakokinetik, BY/BE, kozmetoloji, kontrollü salım yapan sistemler, farmasötik biyoteknoloji, ilaç ve etkin madde ve kozmetik yapımların stabilitesi, ilaç ruhsatlandırılması ve validasyon konularında bilgi.
2.Beceri: İlaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi, ilaç üretim ve kontrolünde kullanılan girdiler, biyofarmasötik-farmakokinetik, BY/BE, kozmetoloji, kontrollü salım yapan sistemler, farmasötik biyoteknoloji, ilaç ve etkin madde ve kozmetik yapımların stabilitesi, ilaç ruhsatlandırılması, validasyon, kozmetik formülasyon bilgileri, modifiye ilaç salım sistemleri, polimer bilgisi, ilaç ruhsatlandırılması, validason konularında teorik ve pratik beceri kazandırmak.
3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini
PROGRAMA BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
 1. Farmasötik Teknoloji konularına ilgi duymak
 2. Programın gereklerini takip edecek derecede lisan bilmek.
 3. Pratik deney düzenine yatkınlık
 4. İlaç şekli üretimi konularında işlem bilgisi geliştirilmesine yatkınlığı olması.
 5. İyi düzeyde matematik ve istatistik bilgisine sahip olmak.
İSTİHDAM  ALANLARI:
1.İlaç Endüstrisinde

  1. Üretim
  2. Kalite kontrol
  3. Kalite güvencesi
  4. Satış pazarlama
  5. Medikal bölüm
  6. İlaç ruhsatlandırma bölümü
  7. Klinik araştırmalar
  8. AR-GE bölümü
  9. İlaç danışmanlık ve ruhsatlandırma kuruluşları-CRO
2.Üniversitelerde akademik personel, Sağlık Bakanlığı, ilaç kontrol laboratuvarları ve farmasötik teknoloji ile ilgili istihdam alanları.

 

Kozmetoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
KAZANILAN ÜNVAN: Uzman Eczacı
PROGRAMIN AMACI: Kozmetik formülasyonların hazırlanması, geliştirme ve optimizasyon işlemleri, hazırlanan yapımların kalite kontrol ve güvencesinin sürekliliğinin sağlanması, deriye uyumluluklarının temini, tüketicinin isteğine ve özelliklerine uygun formülasyonların oluşturulması, deride hedeflendirme.
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
1.Bilgi: Kozmetik formülasyonların geliştirilmesi, kalite kontrol ve güvenliği işlemleri, kozmetik taşıyıcı sistemler, deriye hedeflendirme, kozmetik yapımların stabiliteleri ve kozmetiklerin performans testleri hakkında teorik ve pratik bilgi vermek
2.Beceri: Kozmetik formülasyonların geliştirilmesi, kalite kontrol ve güvenliği işlemleri, kozmetik taşıyıcı sistemler, deriye hedeflendirme, kozmetik yapımların stabiliteleri ve kozmetiklerin performans testleri hakkında teorik ve pratik beceri kazandırmak
3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini
PROGRAMA BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
 1. Farmasötik Teknoloji ve kozmetoloji  konularına ilgi duymak
 2. Programın gereklerini takip edecek derecede lisan bilmek.
 3. Pratik deney düzenine yatkınlık
 4. İlaç şekli üretimi konularında işlem bilgisi geliştirilmesine yatkınlığı olması
 5. İyi düzeyde matematik ve istatistik bilgisine sahip olmak.
İSTİHDAM  ALANLARI:
1.İlaç endüstrisinde

 1. Kozmetik sanayii
 2. Kalite kontrol
 3. Kalite güvencesi
 4. Satış pazarlama
 5. Yönetmelikler doğrultusunda kozmetik üretim izin dosyalarının

Hazırlanması

 1. Kozmetik Sanayii AR-GE bölümü
 2. Kozmetik ilaç danışmanlık ve Ruhsatlandırma kuruluşları-CRO
2.Üniversitelerde akademik personel, Sağlık Bakanlığı, ilaç kontrol laboratuvarları ve farmasötik teknoloji ile ilgili istihdam alanları.
Biyofarmasötik-Farmakokinetik Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
KAZANILAN ÜNVAN: Uzman Eczacı
PROGRAMIN AMACI: Bu program, ruhsatlı olan veya geliştirilme aşamasında olan, herhangi bir yolla uygulanan ilaç şekillerinden etkin madde salımı, organizmadaki zamana bağlı akibeti (dağılma, metabolize olma, eliminasyon) ile ilgilenmektedir. Tüm bu olayların zaman süreci içerisinde değişme gösterme süreçlerinin matematiksel modellerle parametrelendirilmesiyle ilgilenmektedir. Bu programın amacı; bu konularda uzman kişinin yetiştirilmesidir.
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
1.Bilgi: Değişik ilaç şekillerinden etkin madde salımı, ilaç şeklinin biyoyararlığına etki eden farmasötik faktörler, biyoyararlılık ve biyoeşdeğerlik uygulamaları, gereklilikleri ve vazgeçme kriterlerinin yorumlanması, istatistiği ve değerlendirilmesi, lineer farmakokinetik kompartuman modelleri, lineer olmayan farmakokinetik modeller, biyofarmasötik araştırmalarda farmakokinetiğin uygulanması, absorpsiyon ve dağılma kinetikleri, dağılma, çözünme, absorbsiyon ve dispozisyon zamanlarının saptanması konularında bilgi verilmektedir.
2.Beceri: Değişik ilaç şekillerinde etkin madde  salımı, biyoyararlık ölçümleri, biyoyararlığa etki eden farmasötik faktörler, biyoeşdeğerlik uygulamaları, gereklilikleri, vazgeçme kriterleri, istatistiği ve değerlendirilmesi, in vitro-in vivo (IVIVIC) korelasyon, lineer ve nonlineer farmakokinetik ve kompartuman modelleri, ilaçlarda absorpsiyon ve dağılma kinetikleri, bilgisayar uygulamalı örnek çözümler, ilaç emilmesi ve geçişine/transferine uygulama yollarının etkisi konularında teorik ve pratik beceri kazandırmak.
3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini.
PROGRAMA BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
 1. Farmasötik Teknoloji, farmakoloji ve istatistik konularına ilgi duymak
 2. Programın gereklerini takip edecek derecede lisan bilmek.
 3. Özellikle in vivo ve ex vivo başta olmak üzere pratik deney düzenine yatkınlık.
 4. İlaç şekli üretimi konularında proses geliştirilmesine yatkınlığı olması.
 5. İyi düzeyde matematik ve istatistik bilgisine sahip olmak.
İSTİHDAM  ALANLARI:
1.İlaç endüstrisinde

 1. İlaç sanayii
 2. Kalite kontrol
 3. Kalite güvencesi
 4. İlaç endüstrisi AR-GE bölümleri
 5. İlaç endüstrisi ruhsatlandırma bölümleri
 6. İlaç endüstrisi klinik araştırmalar
 7. İlaç danışmanlık ve ruhsatlandırma kuruluşları-CRO
2.Üniversitelerde akademik personel, Sağlık Bakanlığı, çeşitli hastanelerde klinik danışman olarak, ilaç kontrol laboratuvarları ve farmasötik teknoloji ile ilgili istihdam alanları.
Farmasötik Biyoteknoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
KAZANILAN ÜNVAN: Uzman Eczacı
PROGRAMIN AMACI: Yaşayan doku ve hücreleri (biyolojik sistemleri) kullanarak, istenilen ürünün elde edilmesi işlemi olan “biyoteknolojinin” alanları içerisinde çok önemli bir yer tutan, ilaç endüstrisi ve eczacılık alanlarında gelişmeleri izlemek, farmasötik biyoteknoloji ürünü olan ilaç etkin maddelerinin karakterlerini, stabilitelerini, uygun formülasyon ve vücuda veriliş yollarını incelemek. Bu amaçla uygun etkin madde salım sistemlerini, ilaç hedefleme tekniklerini ve yardımcı maddeleri kullanarak hazırlanan farmasötik formlar içindeki biyolojik ürünlerin stabilitellerini, uygulama, kullanım özelliklerinin ve kalite kontrollerinin  belirlenmesi konularında uzman ve bilimsel personel yetiştirmektir.
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
1.Bilgi: Biyolojik sistemler kullanılarak ilaç etkin maddelerinin üretimi, üretilen bu yeni jenerasyon ilaç etkin maddelerinin karakterlerinin, stabilitelerinin, en uygun ilaç taşıyıcı sistemler içinde formüle edilmesinin,  kalite kontrollerinin ve vücuda en uygun veriliş şekli ve yollarının belirlenmesi, bu ürünlerin ruhsatlandırılması ve validasyonları konusunda bilgi vermek.
2.Beceri: Biyolojik kaynaklı ilaç etkin maddesi içeren ilaç şekillerinin geliştirilmesi, kontrolü, denetlenmesi, kalite güvencesi, üretimi ve kontrolünde kullanılan etkin, yardımcı madde ve ilaç taşıyıcı sistemler, polimer bilgisi, ilaç ruhsatlandırılması ve validasyon konularında teorik ve pratik beceri kazandırmak. Eczacıların da bu ürünlerin üretim, formülasyon, hasta bilgilendirme ve araştırma yönüyle teorik ve pratik bilgi sahibi olmalarının sağlanması.
3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini.
PROGRAMA BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
 1. Farmasötik Teknoloji, moleküler biyoloji, immünoloji, farmakoloji ve biyoistatistik konularına ilgi duymak.
 2. Programın gereklerini takip edecek düzeyde lisan bilmek.
 3. Özellikle in vivo ve ex vivo başta olmak üzere pratik deney düzenine yatkınlık.
 4. Biyolojik kaynaklı etkin maddelerden ilaç şekli üretimi ve biyoanalizi konularında proses geliştirilmesine yatkınlığı olması.
İSTİHDAM  ALANLARI:
1.İlaç endüstrisinde

 1. İlaç sanayii
 2. Kalite kontrol
 3. Kalite güvencesi
 4. İlaç endüstrisi ruhsatlandırma ve AR-GE bölümleri
 5. Satış ve pazarlama
 6. Medikal bölüm
2.Üniversitelerde akademik personel, , çeşitli sağlık kuruluşu ve hastaneler, Sağlık Bakanlığı ve Hıfsısıhha ilaç kontrol laboratuvarları ve farmasötik teknoloji ile ilgili diğer istihdam alanları.
Radyofarmasi Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı
KAZANILAN ÜNVAN: Uzman Eczacı
PROGRAMIN AMACI: Bu program, radyoaktif maddelerle ilaç hazırlama, kontrolleri, geliştirilmesi, saklanması konusunda bilgili, bu işlemler sırasında kullanılan ve gereken malzeme ve araç-gereç konusunda bilgi sahibi, deneyimli, uzman ve bilimsel nitelikte eleman yetiştirilmesini amaçlamaktadır
PROGRAMIN HEDEFLERİ:
1.Bilgi: Radyofarmasötiklerin hazırlanması, geliştirilmesi, radyoaktif materyaller, radyasyonun biyolojik etkileri, radyasyonun farmasötik amaç için kullanılması, radyasyonun zararları ve çevreye olan etkileri, radyasyondan korunma konusunda bilgilendirmek.
2.Beceri: Radyofarmasötiklerin hazırlanması için, radyoaktif materyallerle çalışma, bu konuda gerekli madde malzeme ve araç-gereci tanıma ve kullanabilme, radyasyondan korunma konusunda deneyim ve pratik beceri kazanmak.
3.Tutum: Amaç bölümünde bahsedilen konular hakkında bilimsel düşünmeyi ve yorum yaparak konunun gerçekleşmesi hakkında gelişmiş bir tutum kazandırmanın temini.
PROGRAMA BAŞLANGIÇ KOŞULLARI:
 1. Farmasötik Teknoloji, farmakoloji ve istatistik konularına ilgi duymak
 2. Programın gereklerini takip edecek derecede lisan bilmek.
 3. Özellikle in vivo ve ex vivo başta olmak üzere pratik deney düzenine yatkınlık.
 4. İlaç şekli üretimi konularında proses geliştirilmesine yatkınlığı olması.
 5. İyi düzeyde matematik ve istatistik bilgisine sahip olmak.
İSTİHDAM  ALANLARI:
1.İlaç endüstrisinde

 1. Üretim
 2. Kalite kontrol
 3. Kalite güvencesi
 4. AR-GE bölümü
 5. İlaç ruhsatlandırma bölümleri
2.Hastane ve benzeri sağlık kuruluşlarının teşhis ve analiz bölümleri, radyoaktif maddelerle çalışılan devlete ait ve özel kurumlar, çevre ile ilgili araştırmalar yapan kuruluşlar.